Podstawy programu MAPLE

22. Macierze

Najpierw załadujemy moduł linalg do obliczeń algebraicznych z zakresu algebry liniowej.

> with(linalg);

Warning, the protected names norm and trace have been redefined and unprotected
[BlockDiagonal, GramSchmidt, JordanBlock, LUdecomp, QRdecomp, Wronskian,

  addcol, addrow, adj, adjoint, angle, augment, backsub, band, basis, bezout,

  blockmatrix, charmat, charpoly, cholesky, col, coldim, colspace, colspan,

  companion, concat, cond, copyinto, crossprod, curl, definite, delcols,

  delrows, det, diag, diverge, dotprod, eigenvals, eigenvalues, eigenvectors,

  eigenvects, entermatrix, equal, exponential, extend, ffgausselim,

  fibonacci, forwardsub, frobenius, gausselim, gaussjord, geneqns, genmatrix,

  grad, hadamard, hermite, hessian, hilbert, htranspose, ihermite, indexfunc,

  innerprod, intbasis, inverse, ismith, issimilar, iszero, jacobian, jordan,

  kernel, laplacian, leastsqrs, linsolve, matadd, matrix, minor, minpoly,

  mulcol, mulrow, multiply, norm, normalize, nullspace, orthog, permanent,

  pivot, potential, randmatrix, randvector, rank, ratform, row, rowdim,

  rowspace, rowspan, rref, scalarmul, singularvals, smith, stackmatrix,

  submatrix, subvector, sumbasis, swapcol, swaprow, sylvester, toeplitz,

  trace, transpose, vandermonde, vecpotent, vectdim, vector, wronskian]


22.1. Definicja macierzy

Macierz definiuje się przy pomocy polecenia matrix(...) w jednej z dwóch wersji:

22.1.1. Definicja macierzy o zadanych rozmiarach

Polecenie matrix(m, n, [lista]) tworzy macierz o wymiarach m×n o elementach pobranych z listy. Elementy z listy umieszczane są macierzy wierszami, od prawej do lewej i od góry do dołu:

> M := matrix(3,4,[4,-3,1,0,3,7,0,-5,6,0,-1,2]);

                [4  -3   1   0]
                [          ]
             M := [3   7   0  -5]
                [          ]
                [6   0  -1   2]

22.1.2. Definicja macierzy poprzez podanie wierszy.

Polecenie matrix([lista]) gdzie lista jest listą list, tworzy macierz, której wierszami są listy wymienione na liście podanej jako argument.

> N := matrix([[2,-1,0,6],[-5,0,7,3],[0,1,-3,4]]);

                [ 2  -1   0  6]
                [          ]
             N := [-5   0   7  3]
                [          ]
                [ 0   1  -3  4]


22.2. Wydzielanie fragmentów macierzy

22.2.1. Wycinanie kolumny

> col(M,1);

                  [4, 3, 6]

> [seq(col(M,k),k=1..4)];

        [[4, 3, 6], [-3, 7, 0], [1, 0, -1], [0, -5, 2]]

22.2.2. Wycinanie wiersza

> row(M,2);

                 [3, 7, 0, -5]

> [seq(row(M,k),k=1..3)];

         [[4, -3, 1, 0], [3, 7, 0, -5], [6, 0, -1, 2]]

22.2.3. Wycinanie "podmacierzy"

> evalm(M);

Dla przypomnienia - postać macierzy M:

               [4  -3   1   0]
               [          ]
               [3   7   0  -5]
               [          ]
               [6   0  -1   2]

Aby z macierzy m wyciąć fragment zaweirający komówrki z wierszy w i jednocześnie kolumn k (gdzie w i k może być przedziałem, na przykład 2..4, lub listą [2,1,3] - patrz przykłady), należy użyć polecenia submatrix(m,w,k):

> submatrix(M,2..3,1..2);

                  [3  7]
                  [   ]
                  [6  0]

> submatrix(M,[3,1,2],[4,1]);

                  [ 2  6]
                  [    ]
                  [ 0  4]
                  [    ]
                  [-5  3]


22.3. Właściwości macierzy

22.3.1. Określanie rozmiaru macierzy

22.3.1.1. Ilość kolumn - szerokość

> coldim(M);

                    4

22.3.1.2. Ilość wierszy - wysokość

> rowdim(M);

                    3

22.3.2. Wyznacznik macierzy

Wyznacznik macierzy M wyznaczamy poleceniem det(M), gdzie macierz M musi być kwadratowa.

> det(M);

Error, (in linalg:-det) expecting a square matrix

> M2 := matrix(2,2,[2,-1,3,-1]);

                   [2  -1]
                M2 := [    ]
                   [3  -1]

> det(M2);

                    1


22.4. Przekształcenia macierzy

22.4.1. Macierz odwrotna

> evalm(M2^(-1));

                  [-1  1]
                  [    ]
                  [-3  2]

Można też tak:

> inverse(M2);

                  [-1  1]
                  [    ]
                  [-3  2]

22.4.2. Macierz transponowana

> transpose(M2);

                 [ 2   3]
                 [    ]
                 [-1  -1]

22.4.3. Usuwanie wierszy lub kolumn

22.4.3.1. Usuwanie kolumn

W celu usunięcia z macierzy M kolumny od m-tej do n-taj należy użyć polecenia delcols(M,m..n):

> delcols(M,2..3);

                  [4   0]
                  [    ]
                  [3  -5]
                  [    ]
                  [6   2]

22.4.3.2. Usuwanie wierszy

W celu usunięcia z macierzy M wierszy od m-tej do n-taj należy użyć polecenia delrows(M,m..n):

> delrows(M,1..2);

               [6  0  -1  2]


22.5. Działania na macierzach

22.5.1. Łączenie macierzy

> concat(M,N);

         [4  -3   1   0   2  -1   0  6]
         [                     ]
         [3   7   0  -5  -5   0   7  3]
         [                     ]
         [6   0  -1   2   0   1  -3  4]

22.5.2. Dodawanie macierzy

> evalm(M+N);

              [ 6  -4   1   6]
              [          ]
              [-2   7   7  -2]
              [          ]
              [ 6   1  -4   6]

22.5.3. Mnożenie macierzy

Wykonajmy działanie: M2TM2-1

> evalm(transpose(M2)*M2^(-1));

                 [-11   8]
                 [     ]
                 [ 4  -3]

Można też i tak:

> multiply(transpose(M2),M2^(-1));

                 [-11   8]
                 [     ]
                 [ 4  -3]


22.6. Operacje elementarne

22.6.1. Dodanie krotności kolumny do innej kolumny

W celu zastąpienia j-tej kolumny macierzy M kolumną i-tą przemnożoną przez m (jj + m*i) należy użyć polcenia: addcol(M,i,j,m) jak następuje:

> addcol(M,3,1,-2);

               [2  -3   1   0]
               [          ]
               [3   7   0  -5]
               [          ]
               [8   0  -1   2]

22.6.2. Dodanie krotności wiersza do innego wiersza

W celu zastąpienia j-tego wiersza macierzy M wierszem i-tą przemnożonym przez m (jj + m*i) należy użyć polcenia: addrow(M,i,j,m) jak następuje:

> addrow(M,2,3,-2);

              [4   -3   1   0]
              [          ]
              [3   7   0  -5]
              [          ]
              [0  -14  -1  12]

22.6.3. Przemnożenie kolumny przez liczbę

> mulcol(M,3,5);

               [4  -3   5   0]
               [          ]
               [3   7   0  -5]
               [          ]
               [6   0  -5   2]

22.6.4. Przemnożenie wiersza przez liczbę

> mulrow(M,1,0.5);

             [2.0  -1.5  0.5  0.]
             [            ]
             [ 3   7    0   -5]
             [            ]
             [ 6   0   -1   2 ]

22.6.5. Przestawienie kolumn

> swapcol(M,3,1);

               [ 1  -3  4   0]
               [          ]
               [ 0   7  3  -5]
               [          ]
               [-1   0  6   2]

22.6.6. Przestawienie wierszy

> swaprow(M,3,1);

               [6   0  -1   2]
               [          ]
               [3   7   0  -5]
               [          ]
               [4  -3   1   0]


22.7. Wartości i wektory własne

> A := matrix([[2,-3,1],[3,1,3],[-5,2,-4]]);

                 [ 2  -3   1]
                 [       ]
               A := [ 3   1   3]
                 [       ]
                 [-5   2  -4]

> eigenvalues(A);

                  0, 1, -2

> eigenvectors(A);

                   [     -11]
  [-2, 1, {[1, 3/4, -7/4]}], [0, 1, {[1, 3/10, ---]}], [1, 1, {[-1, 0, 1]}]
                   [     10 ]

Funkcja eigenvectors zwraca w każdej liście następujące wartości:

czyli w przykładzie otrzymaliśmy trzy wektory własne, wszystkie jednokrotne. Wartości własnej -2 odpowiada wektor [1, 3/4, -7/4], wartości własnej 0: [1, 3/10, -11/10], a wartości własne -1: [-1, 0, 1]

[koniec]