Maple :: wyrażenia algebraiczne

Rozwijanie wyrażeń

Wyrażenia algebraiczne, trygonometryczne, logarytmiczne i inne rozwijamy przy pomocy funkcji expand(f), na przykład:

> expand((x-1)*(x+2));

                  2
                 x + x - 2
> expand((x-a-b)*(x+2));

            2
            x + 2 x - a x - 2 a - b x - 2 b

Rozwijanie z warunkami

Podając dodatkowe wyrażenia jako kolejne argumenty funkcji expand zapobiegamy ich rozwijaniu. Porównaj:

> expand((x+y)*(u-w^2));

                   2      2
              x u - x w + y u - y w
> expand((x+y)*(u-w^2),u-w^2);

                 2      2
              (u - w ) x + (u - w ) y

Upraszczanie wyrażeń

Funkcja normal(f) upraszcza wyrażenia wykonując na przykład redukcję wyrazów podobnych i skracanie, na przykład:

> normal(a*b-a*(b+1));

                   -a
> normal((a^3-b^3)/(a-b));

                 2     2
                 a + a b + b
> normal(x/(x+1) + 1/x + 1/(1+x));

                   x + 1
                   -----
                    x

Upraszczanie wyrażeń

Funkcja simplify(f) upraszcza wyrażenia wykonując odpowiednie prawa działań, na przykład:

> simplify((2^3)^2-sqrt(4*7-19));

                   61
> simplify(((x+y)^2*(x-y)^3)^2);

                   4    6
                (x + y) (x - y)

Dodatkowy argument wskazuje na rodzaj wyrażeń:

> simplify(cos(x)^2-sin(x)^2,trig);

                     2
                 2 cos(x) - 1

„Kombinowanie” wyrażeń

Funkcja combine(expr,name) służy do przekształcania wyrażenie expr z zastosowaniem reguł określonych jako name. Regułami mogą być: exp, ln, power, Psi, trig. Na przykład wyrażenie e^x e^sin(x) [sin(x)]^4 można przekształcać tak: Bez stosowania reguł otrzymujemy:

> combine(exp(x)*exp(sin(x))*sin(x)^4);

3/8 exp(x + sin(x)) + 1/8 exp(x + sin(x)) cos(4 x)

   - 1/2 exp(x + sin(x)) cos(2 x)

Po wymuszeniu przekształceń ze względu na eksponensy otrzymujemy:

> combine(exp(x)*exp(sin(x))*sin(x)^4,exp);

                 4
              sin(x) exp(x + sin(x))

Przekształcając ze względu na funkcje trygonometryczne:

> combine(exp(x)*exp(sin(x))*sin(x)^4,trig);

3/8 exp(x) exp(sin(x)) + 1/8 exp(x) exp(sin(x)) cos(4 x)

   - 1/2 exp(x) exp(sin(x)) cos(2 x)

No i na koniec jeszcze jeden przykład:

> combine(exp(x)*exp(sin(x))*sin(x)^4,trig,exp);

3/8 exp(x + sin(x)) + 1/8 exp(x + sin(x)) cos(4 x)

   - 1/2 exp(x + sin(x)) cos(2 x)

Obliczanie wartości wyrażenia w punkcie

Weźmy takie wyrażenie:

> w:=(2*a*x^2-3)/(x-a);

                     2
                   2 a x - 3
                w := ----------
                    x - a

Możemy obliczyć jego wartość dla zadanej wartości parametru a i/lub w zadanym punkcie x. Ile wynosi wartość tego wyrażenia dla a = 0? Aby się tego dowiedzieć trzeba użyć funkcji subs(x1=a1,x2=a2,...,w), która oblicza wartość wyrażenia w z warunkami x₁=a₁, x₂=a₂… gdzie x_i są zmiennymi (parametrami) wyrażenia w, a a_i ich wartościami.

> subs(a=0,w);

                   - 3/x

A dla dowolnego a i x = 5?

> subs(x=5,w);

                  50 a - 3
                  --------
                  5 - a

Możemy też chcieć znać wartość jednocześnie dla a = 0 i x = 5:

> subs(a=0,x=5,w);

                   -3/5

Oczywiście równoważne są następujące trzy zapisy:

> subs(a=0,x=5,w);

> subs(x=5,subs(a=0,w));

> subs(a=0,subs(x=5,w));

Podstawienia

Funkcji subs(x1=a1,x2=a2,...,w) można też używać w celu dokonywania podstawień. Weźmy takie wyrażenie:

> w:=1/2*(3*x^2-5*x);

                    2
               w := 3/2 x - 5/2 x

i dokonajmy trzech (przykładowych) podstawień: cos(t) zamiast x, z zamiast x² oraz x zamiast x²:

> subs(x=cos(t),w);

                   2
              3/2 cos(t) - 5/2 cos(t)
> subs(x^2=z,w);

                  3 z  5 x
                  --- - ---
                  2   2
> subs(x^2=x,w);

                   -x

Określanie precyzji

evalf(1/3+1/4);

                 0.5833333333
evalf(1/3+1/4,4);

                  0.5833