Maple :: rozwiązywanie równań i nierówności

Definicja równania (nierówności)

> r := 2*x+12 = 3*x+1;

              r := 2 x + 12 = 3 x + 1

Prawa i lewa strona równości

lhs(r) — zwraca lewą stronę równania: lhs(r) = 2 x + 12

rhs(r) — zwraca prawą stronę równania: rhs(r) = 3 x + 1

Rozwiązywanie

> solve(r,x);

Znajduje symboliczne rozwiązanie równania (nierówności) lub układu równań (nierówności):

> solve(r,x);

                   11

Możemy sprawdzić równanie za pomocą funkcji subs, która umożliwia podstawianie wyrażeń do innych wyrażeń:

> subs(x = %,r);

                  34 = 34

(Przypomnijmy, że procent % oznacza rezultat ostatniej komendy.)

> solve(x^4-2*x^3=1-x^2,x);

                           1/2     1/2
            1/2        1/2    5      5
     1/2 + 1/2 I 3  , 1/2 - 1/2 I 3  , 1/2 + ----, 1/2 - ----
                           2      2
> solve(x^2-3*x+2<0,x);

             RealRange(Open(1), Open(2))

Jeśli w równaniu występuje wiele symboli, to trzeba określić, względem której zmiennej rozwiązujemy równanie.

> solve(a*x^2+b*x+c=0,x);

             2     1/2     2     1/2
          b - (b - 4 a c)    b + (b - 4 a c)
         - -------------------, - -------------------
              2 a          2 a
> solve(a*x^2+b*x+c=0,b);

                    2
                  a x + c
                 - --------
                    x

Układy równań (nierówności)

> r1:= x+2*y-4*z=1;

              r1 := x + 2 y - 4 z = 1
> r2:= x+4*y-2*z=2;

              r2 := x + 4 y - 2 z = 2
> r3:= x-y+z=1;

               r3 := x - y + z = 1
> solve({r1, r2, r3},{x, y, z});

             {z = 3/16, y = 5/16, x = 9/8}

Sprawdzamy rozwiązanie:

> subs(%,{r1,r2,r3});

                {1 = 1, 2 = 2}

Można przypisać wyznaczone wartości zmiennym x, y oraz z.

> solve({r1, r2, r3},{x, y, z});

             {z = 3/16, y = 5/16, x = 9/8}
> assign(%);

Teraz program MAPLE pamięta, że x = 9/8, y = 5/16 a z = 3/16 o czym możemy się przekonać prosząc o wypisanie wartości zmiennej (na przykład) x:

> x;

                   9/8
> solve(x^4 + 3*x^2 + 5*x = 7, x);

RootOf(%1, index = 1), RootOf(%1, index = 2), RootOf(%1, index = 3),

  RootOf(%1, index = 4)

    4    2
%1 := _Z + 3 _Z + 5 _Z - 7
> fsolve(x^4 + 3*x^2 + 5*x = 7, x);

             -1.635412233, 0.8548042112