Maple :: liczby całkowite

Dzielenie liczb całkowitych

iquo(m,n) — zwraca liczbę całkowitą q, która jest ilorazem liczb m przez n; m = n q + r

irem(m,n) — zwraca liczbę całkowitą r będącą resztą z dzielenia liczby m przez n; m = n q + r

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

> ifactor(31722722304);

             10     2   2
           (2)  (3) (7)  (13)  (29) (43)
> ifactors(31722722304);

      [1, [[2, 10], [3, 1], [7, 2], [13, 2], [29, 1], [43, 1]]]

Inne funkcje na liczbach całkowitych

igcd(x1,x2,x3...) — wyznacza największy wspólny dzielnik liczb x₁, x₂, x₃…

ilcm(x1,x2,x3...) — wyznacza najmniejszą wspólną wielokrotność liczb x₁, x₂, x₃…

Liczby pierwsze

isprime(n) — sprawdza czy liczba n jest liczbą pierwszą

ithprime(n) — wyznacza n-tą liczbę pierwszą

prevprime(m) — zwraca największą liczbę pierwszą, ale nie większą niż liczba m

nextprime(m) — zwraca najmniejszą liczbę pierwszą, ale nie mniejszą niż liczba m