Maple :: funkcje definiowane przez użytkownika

Definicja funkcji

Funkcję jednej zmiennej (na przykład: f(x) = x²) definiuje się następująco:

> f:=x->x^2;

                      2
                 f := x -> x

Można obliczyć wartość tej funkcji w punkcie, na przykład w x = 4:

> f(4);

                   16

Funkcję wielu zmiennych (lub zmiennych i parametrów) definiuje się w następujący sposób:

> g:=(x,a,b)->sqrt(x-b)/(X^2-a^2);

                      sqrt(x - b)
             g := (x, a, b) -> -----------
                       2  2
                       X - a
> g(1,a,b);

                     1/2
                 (1 - b)
                 ----------
                  2  2
                  X - a

Funkcja na zbiorze argumentów

Funkcja map(f,{x1,x2,x3,...}) oblicza wartość funkcji f tylko w punktach określonych w zestawie {...}, tzn. tylko w punktach x₁, x₂ itd. W takiej sytuacji zwracana jest tablica wartości: {f(x₁), f(x₂)...}

> map(f,{1,2,3,4});

                 {1, 4, 9, 16}

Można też wykonać wykonać szybkie podstawienie przed obliczeniem wartości funkcji. Na przykład dokonajmy podstawienia 1/x na miejsce zmiennej x:

> map(x->x^(-1),{a,b,c,d});

               {1/a, 1/b, 1/c, 1/d}

Funkcja zadana przedziałami

Funkcje w programie MAPLE można zadawać przedziałami. Jako przykład weźmy funkcję taką:

 • x ∈ ]–∞; 1[ → f(x) = –1
 • x ∈ [1; 2[→ f(x) = 1
 • x ∈ [2; +∞[→ f(x) = 3

Definiuje się ją poprzez polecenie:

> f := x -> piecewise( x<1, -1, x<2, 1, 3 );

         f := x -> piecewise(x < 1, -1, x < 2, 1, 3)

Możemy wykonać wykres tej funkcji w celu poznania jej przebiegu:

> plot(f(x), x=0..3)

3 +                        AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 +                        A
 +                        A
 +                        A
 +                        A
2 +                        A
 +                        A
 +                        A
 +                        A
 +                        A
1 +            AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 +            A
 +            A
 +            A
 +            A
 +-+--+-+--+-+--+-+--+-+--*-+--+-+--+-+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+
0 +            A
 +     0.5      1     1.5     2      2.5     3
 +            A
 +            A
-1*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Wyrażenie funkcyjne

Jest jeszcze inna metoda wykonywania operacji matematycznych na funkcjach, a właściwie na wyrażeniach funkcyjnych. Wyrażeniem funkcyjnym nazywam zmienną zależną od innych zmiennych, na przykład:

> f:=(4*x+1)/(x^4-13*x^2+36);

                   4 x + 1
               f := ---------------
                  4    2
                 x - 13 x + 36

Wartość tego wyrażanie można wyznaczyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest użycie funkcji subs:

> subs(x=1/2,f);

                   16
                   ---
                   175
> evalf(subs(x=1/2,f));

                 0.09142857143

Drugą metodą jest zdefiniowanie zmiennej x i przypisanie jej wartości 1/2:

> x:=1/2;

                  x := 1/2
> f;

                   16
                   ---
                   175