Maple :: całkowanie

Całka nieoznaczona

> int(f,x);

Oblicza całkę nieoznaczoną po x z wyrażenia f będącego funkcją tej zmiennej x, na przykład:

> int(x*sin(x),x);

                sin(x) - x cos(x)

Całka oznaczona

> int(f,x=a..b);

Oblicza całkę oznaczoną po x od a do b z wyrażenia f będącego funkcją tej zmiennej x, na przykład:

> int(x^2,x=0..1);

                   1/3

Całkowanie po ℝ (od –∞ do +∞)

> int(x^2*exp(-x^2),x=-infinity..infinity);

                    1/2
                   Pi
                   -----
                    2

Dodawanie informacji o parametrach

> int(exp(-a^2*x^2),x=0..infinity);

                      1/2
                     Pi  erf(a x)
              lim    1/2 --------------
            x -> infinity      a

> int(exp(-a^2*x^2),x=0..infinity) assuming a::real;

                    1/2
                   Pi
                  ---------
                    2 1/2
                  2 (a )
 • assuming a>0;a > 0
 • assuming a::positivea jest nieujemna
 • assuming r::real;r jest liczbą rzeczywistą
 • assuming z::complex;z jest liczbą zespoloną
> int(sin(x^2)/x^2, x = 0..1);

                          1/2
                1/2  1/2     2
           -sin(1) + 2  Pi  FresnelC(-----)
                           1/2
                          Pi
> evalf(int(sin(x^2)/x^2, x = 0..1));

                 0.9675774902
> int(exp(x^3),x=1..2);

                  2
                 /
                 |    3
                 |  exp(x ) dx
                 |
                /
                 1
> evalf(%);

                 275.5109838