Licencja

§1. Preambuła

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z tego programu należy zapoznać się z poniższym tekstem.
 2. W przypadku braku akceptacji WSZYSTKICH postanowień niniejszej licencji należy zrezygnować z instalacji, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania tego programu w całości lub w jakiejkolwiek z jego części.

§2. Wstęp

 1. Autorem programu jest Marcin Paweł Sadowski (msadow@gmail.com).
 2. Program ten został napisany przede wszystkim do użytku własnego Autora.
 3. Ilekroć w tej licencji jest mowa o:
  1. „Autorze programu” – rozumie się przez to osobę wymienioną w §2 pkt 1,
  2. „programie” – rozumie się przez to program, do którego niniejsza licencja została dołączona,
  3. „rozpowszechnianiu programu” – rozumie się przez to przekazywanie programu osobom, firmom lub innym podmiotom trzecim mające na celu uczynienie programu znanego w szerszym kręgu.

§3. Swoboda użytkowania

 1. Każdy, komu niniejszy program okaże się przydatny, może dowolnie używać tego programu.
 2. Moment rozpoczęcia użytkowania programu nie musi być zgłaszany Autorowi programu.
 3. Moment zakończenia użytkowania programu, jak również przyczyny zakończenia użytkowania, nie muszą być zgłaszane Autorowi programu.

§4. Bezpłatność programu

 1. To jest bezpłatny program. Używanie tego programu nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami czy procedurami rejestracyjnymi.
 2. Używanie tego programu przez kogokolwiek nie wiąże się z wnoszeniem opłat z tego tytułu. Forma użytkowania programu (komercyjna, niekomercyjna lub inna) nie wpływa na status bezpłatności programu.

§5. Rozpowszechnianie programu

 1. Każdy może dowolnie rozpowszechniać ten program i umieszczać go w dowolnym archiwum z zastrzeżeniem §5 pkt. 5. Dotyczy to archiwów:
  1. znajdujących się w Internecie,
  2. znajdujących się w sieciach lokalnych,
  3. znajdujących się na płytach CD-ROM, DVD-ROM i innych nośnikach dołączanych do czasopism i magazynów,
  4. innych, nie wymienionych powyżej.
 2. Rozpowszechnianie tego programu nie może wiązać się z pobieraniem za to opłat, za wyjątkiem opłat za nośniki danych, na których to rozpowszechnianie ma miejsce.
 3. Program ten może być rozpowszechniany jako bezpłatny dodatek do dowolnego innego programu, z zastrzeżeniem §5 pkt. 4 oraz §5 pkt. 5.
 4. Program ten nie może być rozpowszechniany jako część jakiegokolwiek innego programu komercyjnego, jeżeli miałoby to wpływać na konieczność zwiększenia ceny tego programu.
 5. Podczas rozpowszechniania tego programu osoba, instytucja, firma lub inny podmiot rozpowszechniający zobowiązany jest do przekazywania rzeczywistych informacji o autorze programu, wymienionych w §2 pkt. 1.

§6. Brak gwarancji

 1. Program ten jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale bez udzielania JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.
 2. Autor tworzył program tak, aby nie zawierał błędów i przebadał go pod wszystkimi względami, jakie przyszły mu do głowy.
 3. Niezależnie od treści §6 pkt. 2 Autor nie gwarantuje, że na pewno nie wystąpią już żadne problemy.
 4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie tego programu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

§7. Postanowienia końcowe

Licencja ta przygotowana została w dniu 24.4.2005 i wchodzi w życie z tym dniem.