Popularyzacja

Szkoła z przyszłością

Projekt innowacyjny zrealizowany z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego): POKL.09.02.00-14-058/11

Rola

kierownik projektu:

  • utworzenie i aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  • planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie realizacji zadań (pod względem finansowym, merytorycznym oraz personalnym);
  • weryfikowanie z dokumentacją konkursową poprawności realizacji projektu;
  • kontakty z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i in.;
  • gromadzenie i analiza dokumentacji projektowej;
  • rekrutacja uczestników do projektu.

Cel projektu

Projekt innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem było zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w zakresie nauk ścisłych, prowadzące do reaktywacji zawodu technik nukleonik, a w dalszej perspektywie do edukacji wysokospecjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki.

Projekt „Szkoła z przyszłością” miał w swym zamierzeniu przyczynić się do opracowania, upowszechnienia i wdrożenia nowego sposobu kształcenia kadr wysokich technologii, które w przyszłości docelowo byłyby odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki jądrowej. Kadra ta dodatkowo tworzyłaby nową, wysoko wykwalifikowaną grupę techniczną, która zasiliłaby Ośrodek Jądrowy w Świerku oraz inne instytucje i przedsiębiorstwa z sektora atomistyki.

Wykłady i seminaria

Od roku 2002:

  • przeprowadziłem ponad 60 seminariów i warsztatów popularyzatorskich i metodycznych dla uczniów, studentów i nauczycieli z tematów: fizyka, informatyka, komunikacja interpersonalna, dydaktyka – ponad 1200 uczestników;
  • przeprowadziłem ponad 80 wykładów popularyzatorskich dla dzieci, uczniów, młodzieży i osób dorosłych w szkołach i uczelniach warszawskich i województwa mazowieckiego; tematyka: fizyka, chemia, biologia, meteorologia, informatyka – ponad 5500 uczestników;
  • asystowałem w ok. 30 wykładach popularyzatorskich przeprowadzonych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w szkołach i uczelniach warszawskich i województwa mazowieckiego; tematyka: fizyka, chemia, biologia, meteorologia, informatyka – ponad 2400 uczestników.

Wystawy interaktywne

Od roku 2002:

  • zorganizowałem i koordynowałem z ramienia instytucji macierzystej wystawy podczas Festiwali Nauki w Warszawie, Pikniku Naukowego w Warszawie oraz inny imprez masowych – ponad 3000 uczestników.